Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je službou, která podporuje ohrožené skupiny obyvatel a pomáhá jim získat potřebné dovednosti a schopnosti potřebné k začlenění do společnosti a na trh práce.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

DUHOVÉ ATRIUM
Trebišovská 611, Kutná Hora
tel 327 524 028, e-mail: socialnirehabilitace.kh@seznam.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Poslání

Posláním Sociální rehabilitace při středisku Duhové Atrium je podpora ohroženým skupinám osob, získat odpovídající dovednosti a schopnosti a vytvářet podmínky, které jim pomohou se začlenit do společnosti a trh práce. Služba je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání, na poradenství při volbě zaměstnání, na teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání. Smyslem sociální rehabilitace je též podpora při hledání pracovního místa a podpora v době nástupu do zaměstnání, neboť uplatnění na trhu práce je krokem ke skutečnému osamostatnění, odpoutání od sociálních služeb a dosažení sociální integrace.

Komu pomáháme:

 • osobám bez přístřeší
 • osobám v krizi
 • osobám se zdravotním postižením

Nabídka služeb

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začleňování – nácvik přípravy pokrmů, plánování nákupů, využívání veřejných služeb, nácvik použití dopravních prostředků, nácvik jednoduchých činností (praní, žehlení, jednoduchá oprava oděvů), obsluha běžných spotřebičů, nácvik dodržování základních sociálních návyků – hygiena, sebeobsluha, péče o domácnost a zdraví, nácvik hospodaření s penězi. Dále nácvik samostatného pohybu a orientace v budovách – na úřadech, zaměstnání. Seznámení s běžnými úřady, nácvik vyplňování formulářů, porozumění úředním dokumentům.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při komunikaci s rodinou, spolupráce s rodinou, zprostředkování navazujících služeb a pomoc při zavedení těchto služeb, zaměstnavatelem. Doprovod do zaměstnání, k lékaři – vstupní prohlídky, doprovázení na úřady, doprovázení na kontaktní místa návazných sociálních služeb a dalších běžných služeb. Nácvik chování v různých společenských situacích – zejména podporující běžné sociální začlenění – rozdíl formálních a neformálních vztahů, chování při pracovních pohovorech, rozlišování hierarchie v pracovních vztazích, zapojení do pracovního kolektivu, nácvik do běžného zapojení a získání a udržení zaměstnání. Dále nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací – internet, tisk, jízdní řády apod.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – práce na nácvikovém pracovišti tj.rehabilitační dílna, keramická dílna, ulice, další střediska Oblastní charity. Vyzkoušení si pracovních návyků, rozvoj komunikačních dovedností a poznávání pracovních vztahů (úklidy veřejných prostranství, drobné údržbářské a zahradnické práce apod.) Vzdělávací kurzy – sportovní a kulturní programy.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc a poradenství při objevování a kontaktování návazných služeb – běžné, zdravotnické a sociální služby.

Charitní šatník

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme služby nad rámec základních činností, t.j. fakultativní služby, které jsou určeny především:

 • osobám v hmotné nouzi a osobám s nízkými příjmy
 • rodinám dlouhodobě žijícím na hranici životního minima
 • matkám s dětmi
 • ostatní veřejnosti

Kdy nás můžete kontaktovat:

Sociální rehabilitace                                         

Pondělí  - čtvrtek

8,30  - 14,00

 

Charitní šatník

pondělí - čtvrtek
pátek

8,30 - 11,30
8,30 - 11,30

 13,00 - 16,30

Kontakty:

tel. 327 524 028, 731 598 960
e-mail:
 socialnirehabilitace.kh@seznam.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková, 731 598 874

Veřejný závazek SR.docx

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/