Oblastní charita Kutná Hora vznikla 1.května 1994, v roce 1996 došlo ke sloučení s Farní charitou Čáslav a po té byla organizace dne 30.10.1996 zapsána v rejstříku Ministerstva kultury.

Poslání Oblastní charity Kutná Hora

Oblastní charita Kutná Hora je humanitární zařízení římskokatolické církve založené za  účelem poskytování pomoci člověku, který není schopen v daných podmínkách uspokojit své potřeby tělesné, psychické, sociální a duchovní tak, aby byla zachována jeho důstojnost.

Oblastní charita pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi, vyloučení a nepřijímaní společností. Těmto stavům se snaží také předcházet.

Cílem činnosti charitních pracovníků je, aby každý člověk mohl s potřebnou pomocí dosáhnout svého osobního maxima a prožít život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Charita poskytuje nejen hmotnou pomoc, ale napomáhá i péči o duši. Dává lidem k dispozici prostor, čas a podporu svých středisek, kde jsou poskytovány služby sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence a dobrovolnictví.

Oblastní charita  Kutná Hora uznává jedinečnost a důstojnost každého člověka. Ke každému přistupuje s láskou a úctou.

Místem působnosti je Kutnohorsko, Čáslavsko, Kolínsko, Poděbradsko a Nymbursko.

Oblastní charita Kutná Hora pomáhá v různých projektech osmi základním skupinám obyvatelstva:

  1. dětem - sociálně i zdravotně znevýhodněným
  2. rodinám s dětmi
  3. lidem žijícím v prostředí s nízkou sociokulturní úrovní a osobám sociálně vyloučeným
  4. lidem, kteří potřebují pomoc při vstupu na pracovní trh – dlouhodobě nezaměstnaným a obtížně zaměstnatelným.
  5. romskému etniku
  6. seniorům
  7. zdravotně postiženým dospělým
  8. lidem bez domova, lidem v přechodné nebo dlouhodobé krizi

Oblastní charita Kutná Hora patří v regionu k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Svým působením ovlivňuje dění ve městě i v regionu. V současné době se aktivně podílí na naplňování 2.komunitního plánu města Kutná Hora, je součástí komunitního plánování města Čáslav, středisko rané péče spolupracuje v kom.plánu města Kolín a Nymburk.

 Oblastní charita provozuje tato střediska:

Středisko Duhové Atrium: poskytuje pečovatelskou službu (projekt CHPS = Charitní pečovatelská služba), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (např. projekt Trénování paměti), poradenství pro zdravotně postižené a seniory, půjčovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, nízkoprahové denní centrum, terénní programy, sociální rehabilitaci a noclehárnu pro lidi bez domova, charitní šatník.

Středisko Racek:  nabízí odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy

Centrum Maják: provozuje NZDM (pro děti a mládež z romské komunity), předškolní klub, Klub Kotva (pro mládež a mladé dospělé od 13 do 20 let),

Středisko Na Sioně: nabízí ranou péči pro rodiny s dětmi zdravotně znevýhodněnými, dětmi s PAS (poruchy autistického spektra) od narození do 7 let a sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s PAS a specifickými potřebami od 7 do 18 let

Centrum Domek: provozuje NZDM v Čáslavi, předškolní klub, terénní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rodinné centrum Kopretina: nabízí programy pro matky (a otce) na mateřské a rodičovské dovolené, vzdělávací programy pro rodiče a děti, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví v nemocnici a domově důchodců v Čáslavi

Středisko A+D: projekt Ahoj - podporované zaměstnávání lidí dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných, sociální rehabilitaci pro lidi se zdravotním postižením a sociálně aktivizační službu Klub Dobrý den pro osoby s duševním onemocněním,

Dobrovolnické centrum (akreditované u MV) - vysílá dobrovolníky do nemocnice v Kutné Hoře a do ústavů sociální péče, do jiných středisek charity

Správní středisko: zajišťuje pro ostatní střediska managerské, organizační, účetní, správní, propagační a jiné služby.

Organizace působí také osvětově pořádáním odborných seminářů a profesních setkání.

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/