Kontakty

Sociální rehabilitace pro lidi bez domova při Středisku Atrium

Tel.: 731 598 874
Cihlářská 17, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Poslání

Podporovat a motivovat klienty v Kutné Hoře k tomu, aby nácvikem a posilováním svých dovedností, řešili svoji nepříznivou sociální situaci a dosáhli samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, které jim umožní začlenění do společnosti.

Komu pomáháme

Služba je určena lidem bez rozdílu pohlaví, náboženské či etnické příslušnosti. Mužům a ženám starších 18 let, jejichž nepříznivá sociální situace je spojena se ztrátou bydlení, zaměstnání, ztrátou sociálních kontaktů, ztrátou schopností a dovedností pro samostatný život. Služby jsou poskytovány zdarma.

Nabídka služeb

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • Obsluha běžných spotřebičů a zařízení
 • Nácvik péče o domácnost
 • Drobné údržbářské práce
 • Nácvik chodu kuchyně
 • Nácvik přípravy pokrmů
 • Plánování nákupů
 • Nácvik hospodaření s penězi
 • Nácvik péče o děti a další členy domácnosti
 • Nácvik samostaného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
 • Nácvik vyplňování formulářů, žádostí, dopisy
 • Porozumění dokumentům

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení do zaměstnání, lékaři, zájmové aktivity
 • Nácvik použití dopravních prostředků
 • Nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik samostatného pohybu a orientace na úřadech
 • Komunikace se zaměstnavateli
 • Práce s informacemi - internet, tisk, jízdní řády

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Práce na nácvikovém pracovišti v keramické dílně, v terénu
 • Upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Informační servis a zprostředkovávání služeb
 • Základní poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace

Otevírací doba

Ambulantní forma: Středisko Atrium, Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora a také mimo zařízení dle individuálních potřeb klienta
Terénní forma: v místě bydliště klienta v době dle času poskytované služby

Období poskytované služby: po celý rok
Čas poskytované služby:

Pondělí - čtvrtek 8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
Pátek (pouze pro objednané klienty) 8:30 - 11:30

 

Seznam lidí

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Nikola Svátková - pracovník sociální rehabilitace